·
Home
 
·
Advertenties
 
·
Forum Startkunst
 
·
Zoeken
 
·
Kunst Agenda's
 
 
 
 
 
·
Drenthe
 
·
Flevoland
 
·
Friesland
 
·
Gelderland
 
·
Groningen
 
·
Limburg
 
·
Noord-Brabant
 
·
Noord-Holland
 
·
Overijssel
 
·
Utrecht
 
·
Zeeland
 
·
Zuid-Holland
 
 
 
·
Nederland
 
·
België
 
 
·
Kunst Promotie
 
·
Website Promotie
 
·
Expositie Promotie
 
     

 

 
   
 

Disclaimer

Algemene voorwaarden:

 • Gratis advertenties plaatsen is voorbehouden aan particulieren en bedrijven.
 • Het plaatsen van advertenties met onwettige, pornografische, beledigende dan wel discriminerende inhoud is niet toegestaan.
 • Advertenties met illegale of gestolen producten worden geweerd.
 • Een advertentie kan maar in één rubriek geplaatst worden.
 • Maak voor elk product of dienst een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende rubriek
 • Startkunst.nl behoudt zich het recht voor om advertenties in te korten of te wijzigen en indien noodzakelijk te verwijderen zonder opgave van redenen. Hierover is geen correspondentie mogelijk.
 • Het is niet toegestaan om gebruikers van Startkunst.nl ongevraagd e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op de advertentie.
 • Deze voorwaarden mogen zonder bericht door Startkunst.nl worden gewijzigd.

Specifieke voorwaarden:

 • Gebruik van Startkunst.nl betekent dat u de voorwaarden geaccepteerd heeft.
 • Maak echter geen gebruik van Startkunst.nl als u deze ('algemene voorwaarden') niet accepteert!
 • Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van derden.
 • Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Startkunst.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid, en Startkunst.nl heeft hier ook geen invloed op.
 • De verkopers zijn geheel zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van aangeboden geadverteerde artikelen.
 • Startkunst.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door het gebruik van de website Startkunst.nl
 • Startkunst.nl garandeert niet dat de website ononderbroken zal werken, evt. crashes van de server etc. en vrij zal zijn van fouten in het algemeen.

Inhoud advertenties:

 • Startkunst.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste advertenties.
 • Startkunst.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwijzingen in de advertenties gemaakt zijn.
 • Startkunst.nl verwijst ook naar andere websites door links van adverteerders zelf geplaatst, of banner die door ons zijn geplaatst.etc.
  Op deze websites valt u onder de regels van die site.
 • Startkunst.nl heeft en kan geen invloed hebben op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
 • De adverteerder dient zorg te dragen dat de omschrijving van het product overeenkomt met de werkelijk aangeboden artikelen/spullen.
 • U vrijwaart Startkunst.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten , ( zoals software etc.) van derden.
 • U dient uw advertentie te plaatsen in de daarvoor bestemde (sub) rubriek, indien dit niet gebeurt, heeft de redactie het recht de advertentie te verwijderen cq te verplaatsen naar de juiste rubriek, en Startkunst.nl verplicht zich niet om de gebruiker hiervan in kennis te stellen.
 • Startkunst.nl garandeert niet dat de tekst van advertenties juist zijn en dat de aangeboden producten goed zijn.
 • Startkunst.nl garandeert niet dat de wederpartij bevoegd is de overeenkomst te sluiten.
 • Startkunst.nl wordt gevrijwaard tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de advertentie inbreuk maakt op Intellectuele eigendomsrechten , van derden.
 • Startkunst.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een advertentie te verwijderen.

Verwijdering vindt in ieder geval plaats in de volgende gevallen:
inbreuk op de eigendomsrechten van derden; plaatsing in een verkeerde rubriek meerdere identieke plaatsingen van dezelfde aanbieder; aanstootgevende advertenties, pornografie , (vuur stoot of steek of andere wapens) etc.

Overeenkomst:

 • Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adresgegevens en zover relevant, uw naam, adresgegevens, postcode volledig, juist en actueel zijn.
 • De adverteerder garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site Startkunst.nl
 • Startkunst.nl is het medium dat kopers en verkopers bij elkaar brengt via de website. Startkunst.nl vrijwaard zich van elke aansprakelijkheid die gemaakt wordt bij een overeenkomst tussen koper en verkoper.
 • Startkunst.nl respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan alleen voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Startkunst.nl
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld.
 • Het is bij Startkunst.nl ten strengste verboden om gestolen goederen te verhandelen, (heling). Startkunst.nl levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers.
 • U machtigt Startkunst.nl uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers, (justitie) indien hiertoe naar het oordeel van Startkunst.nl alle rede toe is.

Vrijwaring:

 • Startkunst.nl wordt volledig gevrijwaard van alle mogelijke claims voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruik te maken van deze website.

Aansprakelijkheid:

 • Startkunst.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg van uitval van de website, ( computercrash, cq onderhoud van de server ’’verhuizing’’. etc.) waardoor advertenties niet getoond kunnen worden.
 • Startkunst.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, etc. etc. schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

Ongevraagde adverteerders (Spam)

 • Gegevens, waaronder e-mailadressen, die door derden via de website openbaar zijn gemaakt, mogen alleen gebruikt worden met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de verkopende partij.
 • Het is niet toegestaan deze gegevens te gebruiken om ongevraagde e-mails te sturen die geen betrekking hebben op de aangeboden of gevraagde producten.
 • Startkunst.nl vrijwaart zich geheel van claims indien partijen deze regel negeren.
 • Het is u niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Uitsluiting:

 • Startkunst.nl behoudt het recht om gebruikers van de website die zich niet aan de algemene voorwaarden houden uit te sluiten van verder gebruik van de website.
 • Startkunst.nl behoudt het recht om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.

Nieuws brieven:

 • U kunt nieuwsbrieven ontvangen die betrekking hebben op onze activiteiten, echter dit zal beperkt blijven tot een enkele nieuwsbrief per jaar.

MAAK ECHTER GEEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN Startkunst.nl ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT!

Copyright © 2005 - 2012 StartKunst.nl

   
 
   
 
   
>> Bookmark >> Maak Startpagina >> Contact >> Adverteren >> Eigen website >> Disclaimer
  StartKunst is een StartPagina met linken, advertenties en een forum op het gebied van schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, koop en verkoop, galeries, kunstwerken, kunstagenda, kunstnieuws, exposities.
 
© 2003 - 2009: Powered by: A-Tzi en Thesco
     
 
  · Inloggen
  · Link aanmelden
  · Gratis advertentie plaatsen
  · Nieuwsbrief
 
  · StartSpiritueel
  · A-TZI
 
 
   
  STRP art & technology festival